Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Wdrażanie AEO

Co to jest AEO?
Od 1 stycznia 2008r. wchodzą w życie zmiany w przepisach celnych Wspólnoty Europejskiej mające na celu podwyższenie bezpieczeństwa handlu międzynarodowego oraz uproszczenia procedur celnych. Rosnące zagrożenie akcjami terrorystycznymi zmieniło podejście krajów UE do kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw. Wprowadza się między innymi nowe środki ostrożności, takie jak wdrożenie ujednoliconej analizy ryzyka. Organy celne mają przeprowadzać częstsze i bardziej rygorystyczne kontrole towarów przekraczających granice UE. Wszystkie te działania mogą powodować spowolnienie operacji gospodarczych i transportowych. W celu minimalizacji negatywnych konsekwencji wprowadzenia nowych środków bezpieczeństwa utworzono status Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO - Authorised Economic Operator).


Upoważniony przedsiębiorca (AEO) jest to przedsiębiorca posiadający jedno ze świadectw AEO:
 • świadectwo AEO - uproszczenia celne, - dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych,
 • świadectwo AEO - bezpieczeństwo i ochrona,- dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub opuszczania tego obszaru,
 • świadectwo AEO - uproszczenia celne/ bezpieczeństwo i ochrona, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z obydwu powyższych rodzajów ułatwień.

 

Wprowadzana przez UE nowa instytucja AEO z punktu widzenia przedsiębiorców ma wiele zalet. Certyfikat AEO potwierdza, że firma jest wiarygodna i rzetelna. Zapewnia więc prestiż wynikający z opinii bezpiecznego i solidnego partnera, ale też uprzywilejowany sposób traktowania przez organy celne.

W związku z powyższym oferujemy:

 • przeprowadzenie analizy struktury i potrzeb przedsiębiorstwa w celu wyboru odpowiedniego rodzaju świadectwa AEO oraz weryfikację istniejących procedur wewnętrznych firmy w zakresie ich zgodności z kryteriami AEO - krótkie badanie, mające na celu ocenę czy spółka spełnia określone w przepisach kryteria,
 • wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu mechanizmów, procedur oraz systemu organizacji pracy niezbędnych dla uzyskania statusu AEO,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o przyznanie statusu AEO,
 • przygotowanie „Kwestionariusza audytu wstępnego” doręczanego przez przedsiębiorstwo organowi celnemu (po wstępnej akceptacji wniosku o przyznanie statusu AEO przez organ celny),
 • przeprowadzenie audytu wstępnego (wewnętrznego) - przygotowującego przedsiębiorstwo do audytu celnego,
 • monitorowanie procesu przyznawania świadectwa przez organy celne,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa przez doradcę podatkowego w momencie audytu przeprowadzanego przez organ celny w siedzibie spółki,
 • doraźne konsultacje - możemy na bieżąco wspomagać naszych klientów w zakresie określania i pełnego przestrzegania przepisów i obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem celnym.

Cena za w/w usługi ustalana jest indywidualnie.

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary