Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Akcyza

Nasza Firma, jako nieliczna w kraju, doradza podmiotom gospodarczym w zakresie podatku akcyzowego. Aby zrealizować tą część usług macie Państwo do dyspozycji najlepszych fachowców w kraju, którzy swoim doświadczeniem pomogą rozwiązać każdy problem podatkowy.

Regulacje prawne

Wspólny system podatku akcyzowego w Unii Europejskiej obejmuje regulacje dotyczące wyrobów akcyzowych, takich jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, alkohol i napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
Zagadnienie opodatkowania akcyzą innych wyrobów, np. samochodów osobowych leży w gestii państw członkowskich, z zastrzeżeniem, iż podatki te nie spowodują zwiększenia formalności w obrocie handlowym, związanych z przekraczaniem granicy między państwami członkowskimi.
Podstawowym aktem prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego w Unii Europejskiej jest dyrektywa Rady 200S/lIS/WE z dnia 16 grudnia 200S r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG.
Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek akcyzowy w Polsce jest ustawa z dnia 6 grudnia 200S r. o podatku akcyzowym reguluj ąca opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Zakres przedmiotowy opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności, określone wart. S i 9 ustawy, dotyczące wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 do ww. ustawy, zwanych wyrobami akcyzowymi.

Do czynności podlegających opodatkowaniu zalicza się:
 1. produkcję wyrobów akcyzowych
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia.

Określenie wielu czynności rodzących obowiązek podatkowy w akcyzie, nie oznacza jednak, że akcyza jest podatkiem wielofazowym, pobieranym na każdym szczeblu obrotu. Art. 8 ust. 6 ustawy określa jednofazowość akcyzy stanowiąc, że jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonywaniem jednej z ww. czynności, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Przedmiotem opodatkowania jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  • było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  • nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy przedmiotem opodatkowania pozostają ubytki wyrobów akcyzowych.

Stosownie do nowej ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie wyrobów energetycznych, o których mowa wart. 89 ust. 2 ustawy, do produkcji innych wyrobów oraz zużycie napojów alkoholowych, o których mowa wart. 32 ust. 4 pkt 3 ustawy, przez podmiot zużywający.

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary