Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Egzekucja administracyjna

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie egzekucji administracyjnej. Sporządzamy zarzuty, skargi, umorzenia i inne pisma w toku postępowania egzekucyjnego. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie i spore osiągnięcia.

Egzekucja administracyjna jest w prawie polskim uregulowana w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 110 poz. 968)

Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania egzekwowanego obowiązku, to jest spowodowanie, aby zobowiązany zachował się w sposób zgodny z treścią nałożonego na niego obowiązku. Przymus egzekucyjny jest stosowany gdy stan rzeczywisty jest niezgodny z treścią obowiązku. Przymus egzekucyjny może być stosowany zarówno wobec zobowiązanego, jak i innych osób, w szczególności wobec osób reprezentujących zobowiązanego. Przesłanką stosowania przymusu wobec osób innych, niż zobowiązany, jest utrudnianie przez nie lub udaremnianie egzekucji.Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki:

 • podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.),
 • grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej,
 • inne należności pieniężne, jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej,
 • należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek,
 • należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw,
 • wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,
 • należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego,
 • należności pieniężne wynikające z tytułu:
  • zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, łącznie z sumami, które mają być pobrane w związku z tymi działaniami,
  • opłat i innych należności przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru,
  • należności przywozowych,
  • należności wywozowych,
  • podatku od towarów i usług,
  • akcyzy od:
   • produktów tytoniowych,
   • alkoholi i napojów alkoholowych,
   • olejów mineralnych,
  • podatku od dochodu lub podatku od majątku,
  • podatku od składek ubezpieczeniowych,
 • należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 • obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego,
 • obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy.


Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia zarzutów od egzekucji. Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

 • wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,
 • odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,
 • określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4,
 • błąd co do osoby zobowiązanego,
 • niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,
 • niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,
 • brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
 • zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,
 • prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,


Jeżeli zarzuty są uzasadnione - organ egzekucyjny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.
Można wyróżnić dwa rodzaje egzekucji:

 • egzekucję należności pieniężnych:
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja z ruchomości,
  • egzekucja z nieruchomości,
  • egzekucja ze świadczeń ubezpieczenia emerytalnego,
  • egzekucja z rachunków bankowych,
  • egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych
 • egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym


Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:

 • w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej,
 • w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego,
 • w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego,
 • na żądanie wierzyciela,

Postępowanie egzekucyjne umarza się:

 • jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania,
 • jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał,
 • jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa,
 • gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego,
 • jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny,
 • w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego,
 • jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu,
 • jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania,
 • na żądanie wierzyciela.

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary