Kancelaria Podatkowa - Wrocław, Zielona Góra, Żary
Posiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.

Zwrot podatku VAT przez samorządy terytorialneKancelaria w swoim zakresie proponuje prowadzenie skomplikowanej procedury zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) przez organy samorządu terytorialnego.

Kancelaria uczestniczyła w takiej procedurach i posiada w tym zakresie doświadczenie.

Kancelaria w tym zakresie wykonuje:
 1. badanie rozliczeń podatku VAT oraz doradztwo podatkowe i prawne w celu odzyskania podatku naliczonego, zwrotu podatku vat,

 2. sporządzenie raportów z przeprowadzonych badań rozliczeń podatku VAT, które obejmuje:
  • określenie okresu objętego audytem,
  • określenie ilości zbadanych dokumentów,
  • odwołań od decyzji podatkowych,
  • opis stwierdzonych faktów: możliwe obszary odzyskania nadpłat podatku VAT wraz z analizą ryzyka, wstępne oszacowanie możliwej do odzyskania kwot podatku VAT,

 3. występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawie zwrotu nadpłaty podatku VAT w zakresie:
  • postępowań sprawdzających, prowadzonych przez organy administracji skarbowej w przedmiocie orzeczenia poprzedzającego wypłatę nadwyżki podatku VAT na podstawie deklaracji podatku VAT,
  • postępowań kontrolnych i sądowo-administracyjnych dotyczących rozliczeń podatku VAT,
  • postępowań poprzedzających złożenie deklaracji rozliczeniowych w zakresie dotyczącym urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego,

 4. analiza zakupów dokonywanych przez Gminy pod kątem możliwości zakwalifikowania wydatków bieżących i inwestycyjnych ponoszonych przez Gminę od których podatek VAT podlega odliczeniu,

 5. sporządzenie korekt deklaracji i przygotowanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług (łącznie ze sporządzeniem dokumentów, rejestrów sprzedaży i zakupów),

 6. przygotowywanie skarg, wniosków, wystąpień i pism procesowych do sądów i organów administracji w celu wszczęcia postępowania sądowego lub podatkowego oraz w związku z toczącym się postępowaniem o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług,

 7. przygotowywanie odwołań,

 8. udzielanie wyjaśnień i porad w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych dotyczących działalności Gminy,

 9. opracowanie założeń procedury dotyczącej alokowania dokonywanych zakupów do typu wykonywanej aktywności w celu realizacji prawa do odliczania podatku naliczonego ponoszonego przez Gminę,

 10. doradztwo, co do celowości prowadzenia postępowań o zwrot nadpłaty podatku VAT,

 11. w przypadku, gdy stan faktyczny rozliczeń oraz stan prawny będą wymagały potwierdzenia poprawności skutków podatkowych Wykonawca przygotuje wniosek o indywidualną interpretację prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Cena za w/w usługę kształtuje się od 3-5% wartości odzyskanego podatku VAT.

Nasze biuro:
Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski

Doradca Podatkowy

ul. Reymonta 7
68-200 Żary

biuro tel. (+48) 505 149 003

biuro we Wrocławiu
ul. Jesionowa 50/2
tel. (+48) 505 149 003

Departament cen transferowych
Wrocław, Zielona Góra, Warszawa

tel. kom. 505 149 003
e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary